Nagomi Set

3.296.000 

 • Wagyu chuck roll (80gr)
 • Wagyu short rib (80gr)
 • Flank steak (80gr)
 • Top round steak (200gr)
 • Wagyu sirloin sushi (40gr)
 • Sliced sirloin with Yakisuki sauce (60gr)
 • American beef rib finger (80gr)
 • American beef top blade (100gr)
 • American beef tongue with green onion (80gr)
 • Tropical salad
 • Wagyu bibimba
 • Miso soup/Yutsuke soup
 • Ikka kimchi
 • Vegetables grilled set
 • Italian gelato
Nagomi Set

3.296.000 

Category: